image banner
Đăng nhập
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN TRUNG NĂM HỌC 2022 - 2023

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 -2023 

I. Nhiệm vụ chung.

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDMN; tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong GDMN;

2. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ em, hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong bối cảnh mới;

3.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 17/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Đề án phát triển GDMN giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch số 24/KH-PGDĐT ngày 01/9/2021 của Phòng GD&ĐT Kế hoạch Chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025"; nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN;

4.Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch, phát triển mạng lưới trường, lớp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT), thực hiện phổ cập giáo dục mầm non trẻ em mẫu giáo (PCGDMNTEMG) theo Công văn số 2134/SGDĐT-MNPT ngày 28/7/2022 của Sở GD&ĐT; phát triển GDMN cho trẻ em dưới 5 tuổi;

5. Nâng cao chất lượng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; đẩy mạnh công tác truyền thông về GDMN.

Năm học 2022-2023, GDMN tiếp tục thực hiện chủ đề “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện”.

          II. Một số nhiệm vụ cụ thể

          1.Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục.

a/ Triển khai thực hiện đúng, đủ các quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ- CP quy định chính sách phát triển GDMN;

Tiếp tục tham mưu đề xuất các cấp Lãnh đạo đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường lớp. Phấn đấu đạt Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đến năm 2024

 Tuyển dụng giáo viên bảo đảm số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ, tăng cường huy động trẻ ra lớp.

Tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển GDMN của địa phương giai đoạn 2018-2025 phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương.Tiếp tục thực hiện, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 103/NQ- CP ngày 11/8/2022 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

b/ Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng phân cấp, phân quyền, tự chủ gắn với cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình; nâng cao chất lượng công tác quản trị nhà trường; tăng cường đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chuyên môn, đảm bảo hồ sơ sổ sách so với quy định. Tổ chức và hoạt động giáo dục theo qui định Điều lệ trường MN.

+ Đảm bảo các bộ phận, cá nhân chủ động, linh hoạt, phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ, tham mưu đề xuất kịp thời, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

+ Đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chuyên môn, ưu tiên những nội dung do giáo viên đề xuất, những nội dung để nâng cao năng lực đội ngũ và phát triển chất lượng hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục của nhà trường mang tầm chiến lược. 100% CBQL, GV có đủ HSSS theo quy định, không phát sinh thêm các loại hồ sơ sổ sách khác, chỉ đạo tổ chức hoạt động giáo dục theo qui định Điều lệ trường MN.

+ Ra quyết định phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, cá nhân; giao trách nhiệm cụ thể tới từng bộ phận, cá nhân. Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của từng bộ phận, cá nhân.

+ Lấy ý kiến đề xuất của giáo viên trước khi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, kế hoạch chuyên môn. Chỉ đạo các tổ chuyên môn cùng thảo luận, đề xuất các hình thức sinh hoạt chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Thống nhất quy định về hồ sơ chuyên môn ngay từ đầu năm học, đảm bảo giáo viên đủ Hồ sơ sổ sách theo quy định, trình bày khoa học đúng thể thức văn bản.

          c/ Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm những đoàn thể, cá nhân vi phạm.

+ Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trong nhà trường, đảm bảo kiểm tra công tác quản lý và các hoạt động của nhà trường theo đúng kế hoạch, đúng hướng dẫn, không để xảy ra vi phạm các quy định về công tác quản lý trong nhà trường.

+ Phân công phó hiệu trưởng phụ trách công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường để tham mưu, giúp hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, quản lý, lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo quy định.

          2. Rà soát, sắp xếp và phát triển hệ thống mạng lưới trường, lớp; tăng cường cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng kiểm định và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

a/ Tiếp tục tham mưu các cấp Lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia vào năn 2024

Đảm bảo đủ phòng học sinh hoạt chung và khu nệu bộ, thiết bị đồ dùng dạy và học theo theo quy định.

Tiếp tục tham mưu lập kế hoạch mua sắm, trang bị cơ sở vật chất đảm bảo có đủ thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu theo quy định.

          3. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo vào năm 2030

 Tiếp tục thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; xây dựng kế hoạch và nâng cao tỷ lệ huy động trẻ 3 tuổi, 4 tuổi ra lớp và tiến tới phổ cập cho trẻ 3 tuổi, 4 tuổi.

Tiếp tục huy động trẻ từ 3-5 tuổi vào trường.

          + Duy trì tỷ lệ trẻ 5- 6 tuổi ra lớp đạt từ 100%  và tâm thế sẵn sàng vào lớp 1).

+ Tăng tỉ lệ trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi, 4-5 tuổi ra lớp, từng bước đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi theo các tiêu chuẩn phổ cập GDMN trẻ em 5 tuổi.

+ Phối hợp với đoàn thể cập nhật điều tra trẻ trong độ tuổi 0-5 tuổi trong toàn xã, đảm bảo 100% trẻ em 5 tuổi ra lớp;

+ Tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non, thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ để thu hút trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi, 4-5 tuổi ra lớp.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

         a/ Sẵn sàng thích ứng linh hoạt với tình hình thiên tai, dịch bệnh; bảo đảm

an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ.

Xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó với những diễn biến phức tạp, bảo đảm thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo đảm an toàn cho trẻ em theo quy định của Chương trình GDMN phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương nếu xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN.

 Triển khai thực hiện việc giáo dục kiến thức, kĩ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở GDMN theo quy định tại Thông tư số 06/2022/TT- BGDĐT ngày 11/05/2022 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục;

b/ Quản lý chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo đảm an toàn cho trẻ

Căn cứ vào chương trình GDMN và điều kiện thực tế của nhà trường để xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp.

 

Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động vệ sinh trong nhà trường; lồng ghép giáo dục trẻ kỹ năng thực hành vệ sinh cá nhân, tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe; Thực hiện cân, đo biểu đồ cho trẻ 3 lần/năm học (tháng 9, 12/2022 và tháng 3/2023). Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng phòng chống dịch bệnh, các bệnh lây nhiễm, truyền nhiễm cho trẻ mầm  non.

       + Phối hợp với gia đình xây dựng chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý đối với trẻ để phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân, béo phì; đa dạng các hình thức tuyên truyền đến các bậc cha mẹ trẻ về chế độ dinh dưỡng cân đối, hợp lý (qua trao đổi, tư vấn trực tiếp, qua bảng tuyên truyền, thông tin trên website, …)

c/ Đổi mới hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động triển khai chủ đề năm học đối với GDMN "Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện" gắn với việc thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

Xây dựng kế hoạch Tổ chức đánh giá 02 năm thực hiện Chủ đề "Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện".

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025. Tổ chức thực hiện các Tiêu chí xây dựng trường mầm non LTLTT theo Kế hoạch số 24/KH-PGDĐT ngày 01/9/2021 trong đó tập trung xây dựng môi trường xanh - an toàn - thân thiện và đổi mới phương pháp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo quan điểm LTLTT.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 24/KH-PGDĐT kết hợp với Kế hoạch kiểm tra nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Phòng GD&ĐT. Cơ sở GDMN chỉ đạo triển khai các nội dung của Chuyên đề, tổng kết kinh nghiệm và tổ chức sơ kết thực hiện Chuyên đề vào cuối năm học.

5. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.

a/Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ; nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tình yêu thương và trách nhiệm bảo vệ trẻ; nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; khuyến khích CBQL và giáo viên tự học và khai thác nguồn tài liệu, học liệu thông qua nhiều hình thức khác nhau.

b/Rà soát, đánh giá kết quả đạt được và tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý GDMN giai đoạn 2018-2025, bồi dưỡng giáo viên đạt chuẩn đào tạo theo quy định tại Luật Giáo dục sửa đổi 2019; triển khai Kế hoạch tổng thể thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

c/ Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu các cấp bảo đảm đủ số lượng giáo viên theo quy định, bố trí bảo đảm ít nhất 02 giáo viên/lớp;

6.Đẩy mạnh công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025.

7.Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

 Tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý nhân sự, sử dụng hồ sơ sổ sách điện tử, thống kê số liệu, đổi mới phương pháp dạy và học. Tăng cường sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử phù hợp với điều kiện của nhà trường và khả năng thực hiện của giáo viên. 100% giáo viên biết sử dụng hợp thư điện tử thành thạo, biết nhập số liệu biểu trực tuyến, có kiến thức cơ bản về word, excel, powpoint và ứng dụng trong soạn giảng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, khai thác tài nguyên trên mạng internet và trang thông tin điện tử của Phòng, của Sở phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ... 

8. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục mầm non

        Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN; truyền thông về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. Chủ động trong công tác truyền thông, tập trung truyền thông về vai trò, vị trí của GDMN; Thực hiện công tác tuyên truyền theo tháng, theo các chủ đề, chuyên mục trong năm học.:

          Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới cha mẹ trẻ về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Và các dịch bệnh khác qua hệ thống zalo; website; trang thông tin điện tử của nhà trường …để Phụ huynh cùng phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Phân công cán bộ quản lý trực mail, triển khai đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền tại lớp, phát huy vai trò của ban quản trị website, chỉ đạo các các thành viên duy trì hoạt động theo đúng quy chế.

Giao cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch thông tin và truyền thông; xây dựng chuyên mục về giáo dục mầm non trên Website,  bản tin nhà trường, góc tuyên truyền của các lớp.

9. Thực hiện hiệu quả công tác thống kê, báo cáo về GDMN

       Thực hiện báo cáo thống kê giáo dục định kỳ về GDMN theo Thông tư 26/2019/TT- BGDĐT ngày 30/12/2019 (tại địa chỉ csdl.moet.gov.vn); dữ liệu được cập nhật 02 kỳ/năm học (kỳ đầu năm học và kỳ cuối năm học) đúng thời hạn, đầy đủ và chính xác.

       Thực hiện báo cáo theo hệ thống thong tin quản lý Phổ cập giáo dục và chống mù chữ theo thông tư số 35/2017/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT( địa chỉ truy cập: htt://pcgd.moet.gov.vn)

Tổng hợp đầy đủ thông tin hồ sơ về trường học, lớp học, học sinh, đội ngũ (cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên), CSVC, tài chính đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngành kịp thời. Phân công Cán bộ, nhân viên  phụ trách Cơ sở dữ liệu ngành

10. Các hoạt động khác

       a/ Tham gia hội thảo cấp tỉnh “Giải pháp thu hút và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục” Dự kiến Học kỳ I ( có lịch hướng dẫn cụ thể)

       b/ Tổ chức Hội thi “ Bé mầm non vui khỏe” cấp trường (10/2022) lựa chọn và thành lập đội tuyển tham gia thi cấp huyện (ngày 8,9/10/2022). Cấp tỉnh tháng 10/2022( Có hướng dẫn riêng)

 c/ Các tiêu chí phấn đấu.

* Học sinh.

- Duy trì sỉ số trẻ cuối năm

+ Khối Chồi, khối Mầm, đạt: 90- 95%

+ Khối Lá đạt: 100%

- Chuyên cần đạt: 90 %

-Bé ngoan đạt: 97%

- Cháu ngoan Bác Hồ đạt: 45%

* Chuyên đề : Thực hiện 3 chuyên đề

-…………………………………………………….

        -.................................................................................

       -................................................................................

       2. Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên

* Tập thể

Trường: Danh hiệu: Lao động tiên tiến

Công đoàn cơ sở : Đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh

*Cá nhân:

Lao động tiên tiến: 14 đ/c . Trong đó có 03 đ/c Chiến sĩ thi đua cơ sở

Đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen: 01đ/c

Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 14 đ/c

* Thực hiện quy chế chuyên môn

- Thực hiện quay video hướng dẫn phụ huynh chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà phải đảm bảo 5 lĩnh vực phát triển trẻ/ 1 chủ điểm

- Soạn giảng số lượng 100%

- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách 100%

- Xếp loại hồ sơ: Tốt: 09. Khá: 0 Trung bình: 0, Yếu: 0

- Xếp loại tay nghề GV: Giỏi: 05 Khá: 04 TB: 0 Yếu: 0

- Kiểm tra đồ dùng 02 lần/năm

- Kiểm tra chuyên đề 08 giáo viên

- Kiểm tra toàn diện 05 giáo viên

- Không vi phạm đạo đức nhà giáo 100%.

- Tham gia các phong trào mũi nhọn tổ chức của ngành 100%

- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 100%

- Sinh hoạt chuyên môn 02 lần/tháng.

- Thao giảng, hội giảng 01 lần /tháng.

- Hội thảo chuyên đề: 01 lần/HK

3. Công tác quy định số tiết dự giờ, ký duyệt hồ sơ

* Đối với Ban giám hiệu:           

Thực hiện theo công văn số 495/PGD&ĐT ngày 02/11/2018 về việc hướng dẫn thực hiện giờ dạy chuẩn của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường mầm non. mẫu giáo. Điều lệ trường Mầm non.

Hiệu trưởng: 04 giờ/ tháng

Phó hiệu trưởng: 08 giờ/tháng

        * Giáo viên:

         Dự giờ chéo 2 tiết /tháng.

         Đối với giáo đánh giá xếp loại tiết dạy không đạt yêu cầu, đạt yêu cầu dự 03 tiết/ tháng

         Thao giảng, sinh hoạt chuyên môn 2 lần/ tháng.

         Làm đồ dùng dạy và học theo chủ điểm đầy đủ

         Mỗi giáo viên dạy thao giảng ít nhất 1 lần/ năm

         Xây dựng có 2 tiết mục văn nghệ - năng khiếu cho lớp (tiết mục tập thể)

 Mỗi lớp có học sinh tham gia dự thi các phong trào do ngành phát động. 

       Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của trường mẫu giáo Tạ An Khương Đông. Tập thể sư phạm nhà trường sẽ quyết tâm thực hiện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Một số hình ảnh hội nghị viên chức năm học 2022 - 2023

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Trường MG Tân Trung